Regulamin Rezerwacji, Najmu i Korzystania z Apartamentu w  Torrevieja 
Calle Urbano Arregui 21, Torrevieja, Hiszpania

Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać wynajmu Mieszkania w Hiszpanii – apartamentu bezpośrednio od właściciela. Osoba, która dokona rezerwacji oraz wpłaci zadatek, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Ostatnia część Regulaminu określa zasady użytkowania Apartamentu. 

Objaśnienia:
„Wynajmujący”, „Właściciel” – właściciel lokalu oferowanego  do wynajęcia
„Klient” – osoba lub grupa osób, które na czas określony umową najmu lokalu korzystają z Apartamentu
„Apartament” – lokal będący własnością Wynajmującego, oferowany do wynajęcia
„Data Zameldowania” – pierwszy dzień okresu na jaki mieszkanie zostało zarezerwowane
„Postanowienia Dodatkowe” – zasady opisujące sposób korzystania z Apartamentu 


 I. REZERWACJA

1) Zapytania o rezerwację (zapytania o dostępność apartamentu) można dokonać:
a) w formie elektronicznej, wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.mieszkaniewhiszpanii.pl
b) wysyłając zapytanie o dostępność terminu mailowo: info@mieszkaniewhiszpanii.pl
c) telefonicznie: (+48)728323380 (formę wiążącą ma jedynie korespondencja pocztą email lub przez formularz kontaktowy)
2) Na skierowane do nas zapytanie o dostępność Apartamentu w podanym terminie, otrzymacie Państwo odpowiedź w formie elektronicznej (jeśli tylko klient poda swój adres email). Odpowiedź ta zawierać będzie informacje na temat dostępności Apartamentu, całkowitego kosztu wynajmu, wysokości wymaganego zadatku oraz ewentualne informacje dodatkowe jak np. propozycja transferu z lotniska czy wynajęcia auta na czas pobytu.


II. ZADATEK

1) Wysokość wymaganego zadatku wynosi 100EUR przy pobycie 1-tygodniowym i 200EUR przy pobycie 2-tygodniowym lub dłuższym
2) Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem zagranicznym na hiszpańskie konto, którego numer jest podany poniżej w punkcie XI
3) W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz rezerwowany termin


III. POTWIERDZENIE REZERWACJI

1) Rezerwacja ustalonego wcześniej terminu najmu następuje w momencie zaksięgowania zadatku na naszym koncie bankowym.
2) Maksymalnie 24 godziny od wpływu zadatku na nasze konto wysyłamy pocztą elektroniczną potwierdzenia rezerwacji.


IV. POZOSTAŁA CZĘŚCI NALEŻNOŚCI 

1) Pozostałą część należności za wynajęcie apartamentu należy uiścić w walucie EUR na nasze konto bankowe podane w punkcie XI co najmniej na 30 dni przed Datą Zameldowania
2) Jeżeli rezerwacja apartamentu ma miejsce na mniej niż 30 dni od Daty Zameldowania, Klient jest zobowiązany do wpłaty od razu pełnej kwoty za najem.
3) Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt, pomimo późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu z Apartamentu z przyczyn niezależnych od Właściciela Apartamentu.


 V. KAUCJA

1) Pobierana jest kaucja w wysokości 150€ płatna gotówką osobie przekazującej klucze od mieszkania w Dniu Zameldowania lub w innym dniu, jeśli Wynajmujący nie zgłosił się w Dniu Zameldowania.
2) Kaucja wpłacona przez Klienta podlega zwrotowi, jeśli ten stosował się do postanowień niniejszego Regulaminu i Postanowień Dodatkowych podczas trwania pobytu w Apartamencie i opuszcza go pozostawiając w stanie niepogorszonym.
3) Kaucja jest zwracana przez osobę, która odbiera od Klienta klucze przy opuszczaniu Apartamentu


VI. FORMY PŁATNOŚCI

1) Zaliczka jest płatna przelewem bankowym na konto podane w punkcie XI, pozostała część należności płatna również przelewem na nasze konto bankowe najpóźniej na 30 dni przed Datą Zameldowania w Apartamencie


VII. WARUNKI WYNAJMU

1) Minimalny okres wynajmu wynosi 7 noclegów
2) Koszt wynajmu Apartamentu podany w potwierdzeniu rezerwacji zawiera koszt zużycia mediów
3) Dzieci do lat 3 nie ponoszą opłat jeżeli śpią we własnym łóżeczku i nie wymagają dodatkowej pościeli.
4) „Doba” trwa od godziny 16:00 do 12:00
5) Klienci  zobowiązani są opuścić Apartament w dniu wyjazdu najpóźniej do godziny 12:00.


VIII. ZADATEK

1) Na podstawie Art. 394. § 1. Kodeksu Cywilnego wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi jeżeli umowa najmu nie dojdzie do skutku z winy Klienta.
2) Jeżeli umowa najmu Apartamentu nie dojdzie do skutku z winy Właściciela Apartamentu, to na podstawie Art. 394. § 1. Kodeksu Cywilnego Klient ma prawo żądać zwrotu wpłaconego zadatku plus dodatkowo taką samą kwotę tytułem odszkodowania.


IX. SPRZĄTANIE KOŃCOWE

1) Na Kliencie ciąży obowiązek zapłaty 50EUR gotówką, osobie która przekazuje Klientowi klucze w Dniu Zameldowania tytułem „Sprzątania Końcowego”
2) „Sprzątanie Końcowe” obejmuje: pranie pościeli, odkurzanie, mycie podłóg, mycie łazienki oraz ogólne przygotowanie Apartamentu na przyjęcie kolejnych Klientów.


X. ROZWIĄZANIE UMOWY NAJMU

1) Rozwiązanie umowy najmu Apartamentu ma miejsce gdy klient opuścił apartament po spędzonym czasie, na który go zarezerwował.
2) Rozwiązanie umowy najmu Apartamentu i przepadek wpłaconego przez Klienta zadatku ma miejsce, gdy Klient nie dopłacił pozostałej części należności po wpłacie zadatku na 2 tygodnie przed planowaną Datą Zameldowania w Apartamencie (liczy się data wpływu środków na nasze konto), pomimo 2-krotnego upomnienia drogą mailową przez Właściciela Apartamentu, lub jeśli w tym czasie nie ma z Klientem kontaktu (nie odbiera telefonu, nie odpisuje na wiadomości pocztą email)


XI. DANE KONTA BANKOWEGO

Zrzut ekranu 2016-01-15 o 11.29.06

Zrzut ekranu 2016-01-15 o 11.31.02Zrzut ekranu 2016-01-15 o 11.38.05


XII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Klient zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie w jakim go zastał. Serwisy śniadaniowe i obiadowe należy umyć i umieścić na ich miejscach. Mebli nie należy przestawiać.
2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Właściciela (najpóźniej 7 dni przed przyjazdem) o planowanej godzinie przybycia do apartamentu w celu ustalenia sposobu odbioru kluczy.
3. Warunkiem zakwaterowania jest zgodne z powyższym Regulaminem uregulowanie należności za okres wynajmu.
4. Przekazywany przez nas Apartament jest posprzątany, umeblowany i kompletnie wyposażony. Na osobach które przyjęły Apartament w użytkowanie spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały Klienta.
5. Klient zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie niepogorszonym.
6. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Właściciela o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i koszty ich usunięcia pokrywa w całości Klient z zapłaconej kaucji. Jeśli wartość wyrządzonych szkód przekracza wysokość kaucji, Klient ma obowiązek pokryć je w całości.
7. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-06.00.W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nie przestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.
9. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu.
10. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Właściciela o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić jego lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu.
11. Klient zobowiązuje się korzystać z Apartamentu zgodnie z przeznaczeniem i należytą starannością, zwracając szczególną uwagę na właściwe użytkowanie instalacji wodnej (oraz jej urządzeń) oraz instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.
12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ
13. Cena usług świadczonych przez Właściciela Apartamentu nie obejmuje ubezpieczenia OC. Klienci korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Klienta, w czasie trwania pobytu Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności.